Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz mając na względzie dobro użytkowników strony www.prometcargo.com, przedstawiamy poniżej politykę prywatności. Wskazujemy w niej sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających naszą stronę internetową oraz o przysługujących im prawach. Jednocześnie informujemy, że korzystając ze strony www.prometcargo.com akceptujecie Państwo zasady w niej zawarte. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony oraz o nieudostępnianie na niej żadnych danych osobowych. 

Gwarantujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były bezpieczne i zawsze chronione, a zasady ich przechowywania były jasne i przejrzyste. Informujemy, że nie sprzedajemy, a także nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu www.prometcargo.com.

Informujemy, że wszystkie dane osobowe użytkowników zbierane, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88).

Administratorem danych osobowych Odwiedzających jest Promet Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowicach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289152, posiadająca NIP 5981591048. Adres do korespondencji: ul. Dworcowa 28, 69-100 Kunowice; adres mailowy do kontaktu: biuro@prometcargo.com.

Korzystanie ze strony internetowej www.prometcargo.com nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych. Natomiast udostępnienie danych w celu umówienia spotkania lub nawiązania kontaktu jest dobrowolne dla każdego Odwiedzającego. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Promet Cargo Sp. z o.o. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem oraz z zachowaniem należytych procedur, jak również w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony, w szczególności w ramach nawiązywania komunikacji z Odwiedzającymi, którzy wyrazili na to zgodę.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Gromadzone dane chronione będą zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Każdy Odwiedzający ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

Pliki Cookies

Serwis www.prometcargo.com korzysta z pilików cookies. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (jego komputerze, tablecie, smartphonie itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia.

Uzyskane w ten sposób dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i godzinę odwiedzin naszej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, a także w celu określania profilu użytkownika i w dalszej kolejności do wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

Korzystanie z plików cookies pozwala administratorowi na ciągłe ulepszanie strony i wprowadzanie treści optymalnych dla użytkowników. Pozwala również zaobserwować jakimi treściami interesują się użytkownicy i którym poświęcają najwięcej czasu. Monitorowanie informacji o użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie, a zebrane dane nie są wykorzystywane przez żadne inne podmioty.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, zaś wszelkie pytanie dotyczące jej zawartości prosimy kierować na adres mailowy: biuro@prometcargo.com

Polityka prywatności

serwisu internetowego
www.prometcargo.com

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca serwisu www.prometcargo.com zobowiązuje się zabezpieczyć podane przez Odwiedzającego dane osobowe, wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności oraz wykorzystywanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88)  i poniższymi zasadami Polityki Prywatności.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualny tekst jest stale dostępny pod adresem internetowym www.prometcargo.com.
 3. W przypadku, gdy Odwiedzający nie zgadza się z obowiązującą w Serwisie Polityką Prywatności, proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

§ 2.

DANE OSOBOWE

 1. Podanie przez Odwiedzającego swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania podanych danych osobowych, jednakże Odwiedzający jest zobowiązany zachować ich prawdziwość oraz dokonywać wszelkich aktualizacji w przypadku ich zmian.
 2. Odwiedzający wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (URL),
  3. adres internetowy, z którego Odwiedzający trafił na stronę www.prometcargo.com,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Odwiedzający korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 3. Odwiedzający wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze Odwiedzającego niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), które okażą się niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w serwisie www.wordpress.prometcargo.com. Usługodawca zapewnia, iż pliki te nie gromadzą danych osobowych Odwiedzającego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych oraz nie ingerują w integralność systemu informatycznego Odwiedzającego. Ponadto Odwiedzający ma możliwość ich usunięcia w każdym momencie, bez uzyskiwania do tej czynności dodatkowej zgody Usługodawcy.

§ 3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna
  1. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
  3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe związane ze sprawą, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana może być wyłącznie podmiotom upoważnionym.
 2. Kontakt telefoniczny
  1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.
  2. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane – w takim wypadku, na początku rozmowy przekazywana jest informacja o jej nagrywaniu. Rozmowy są rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonych usług oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię administratora:
    • w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, w przypadku, gdy Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    • w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane.
 3. Media społecznościowe
  1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły nasze profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych
  1. Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

§ 4.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych, w przypadku, gdy stanowią one podstawę ich przetwarzania.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Odwiedzającego, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.
 5. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Odwiedzającym, których dane kontaktowe i akceptację Regulaminu oraz niniejszej Polityki prywatności posiada, wiadomości komercyjnych i niekomercyjnych, w szczególności:
  1. odnoszących się bezpośrednio do Serwisu (zmiany, ogłoszenia, ostrzeżenia dotyczące działalności Serwisu),
  2. korespondencji indywidualnej, w formie papierowej bądź elektronicznej,

§ 6.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Odwiedzającym przysługują następujące uprawnienia:
  1. Odwiedzający może uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie Administrator przetwarza jego dane osobowe oraz może uzyskać kopię swoich danych osobowych;
  2. Odwiedzający może zażądać sprostowania jego danych osobowych, ich usunięcia (lub ograniczenia przetwarzania;
  3. Odwiedzający może żądać przekazania zgromadzonych przez Administratora danych osobowych, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu;
  4. Odwiedzający może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w przypadku, gdy ich przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu;
  5. Odwiedzającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 7.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca oraz redakcja serwisu www.prometcargo.com nadzoruje wiarygodność Reklamodawców, ale ich dane adresowe jak i szczegóły oferty można uznać za pewnie jedynie w momencie ich publikacji w Serwisie.
 2. Tym samym Usługodawca oraz redakcja serwisu www.prometcargo.com nie odpowiada za aktualność zamieszczonych ofert czy reklam a Odwiedzający powinni zachować szczególną ostrożność w kontaktach handlowych dokonywanych z reklamodawcami Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i wiadomości handlowych  kierowanych do Odwiedzających Serwis przez reklamodawców, ani za działania bądź zaniechania Odwiedzających Serwis z nich wynikające.
Scroll Up